За продавачи

Калкулатор за разходи по прехвърляне на собственост на имот

Калкулатор за разходи по прехвърляне на собственост на имот
Таблица с разходи по прехвърляне собствеността на апартамент на стойност : 0 EUR
Държавна такса за вписване на новия нотариален акт в Имотния регистър: 0 лв.
Местен данък: 0 лв.
Нотариална такса с вкл. ДДС: 0 лв.
Преводачески услуги /приложимо, ако купувачът е чужденец и присъства лично в нотариалната кантора/: 100 лв.
Изготвяне на нотариален акт и документи, необходими за сделката: 300 лв.
Справка - идентификация на страните, участващи в сделката: 0 лв.
Нотариална такса за вписване на договор за поддръжка и управление в Имотния регистър с вкл. държавна такса /ако е приложимо/: 150 лв.
Банкови такси: 0 лв.
Такса за регистрация на Вашия имот в Регистър Булстат, Данъчна служба и АГКК 300 лв.
Крайна сума: 0 лв.
Крайна сума в евро: 0 EUR

Клакулаторът дава достатъчно добра представа за разходите по прехвърляне на собственост за недвижим имот, но все пак точната сума варира в зависимост от спецификата на имота и от нотариуса, който се ползва за прехвърляне на собственост и т.н. За изчисляване на таксите по прехвърляне, този клакулатор използва покупно-продажната цена. Следва да се има предвид, че в случаите когато данъчната оценка на имота е по-висока от покупно-продажната цена, то изчисленията следва да се правят на цената по данъчна оценка.