За продавачи

Доходността от отдаване под наем на апартаменти в София продължава да гравитира около 5% на година.

10 Декември 13

Доходностността на инвестицията в имот може да се разглежда в две направления. Печалба от препродажба и възвръщаемост от отдаване под наем.

В ситуация на девалвиращ пазар, или с други думи на пазар, в който цените на имотите спадат, печалби от препродажба могат да се случат само в частни случаи. Например закупуване на имот на стойност значително по-ниска от пазарната и последваща препродажба. При закупуване на имот на пазарна цена обаче печалба от препродажба е нералистично да се очаква.

В настоящата ситуация интересен е анализа каква възвръщаемост може да се постигне при закупуване на имот на пазарна цена и отдаването му под неам.

Средната цена на апартаменти в София според Нациналния статитисчески институт е около 700 евро на квадратен метър. Данните за продажби от  New Estate Bulgaria не се различават от данните на статистиката. Според тези цени стандартен двустаен апартамент в София от около 65 кв.м може да се закупи за 45000 евро.

Добре обурудвани двустайни апартаменти в София, според данните на New Estate Bulgaria, се отдават под наем за около 250 евро на месец или 3000 евро за година. От този доход трябва да извадим общински данъци /данък имот и такса смет/, който се начислява като процент от продажната цена и данък върху доход от отдаване под наем който е 9% /10% официално като се признават разходи за 1%/ . В номинални стойностти общинските данъци са около 150 евро на година и 270 евро данък върху доход от отдаване под наем. За собственика на имота остават 3000-150-270=2580 Евро на година.

При тези стойностти, възвръщаемостта на годишна база от отдаване под наем е 2580 (дохдод от наем минус данъчни разхoди)/45000(цена на апартамента)*100=5,73%

Това е при идеални условия, тоест ако апартаментът е постоянно зает и няма никакви други разходи, освен задължителните данъци, посочени по-горе. В действителност винаги има допълнителни разходи, като подмяна на оборудване, застраховки и т.н, които свалят доходността до 5% на година.

При положение, че банките предлагат гарантирани от държавата депозити с лихви, подобни на възвръщаемостта от отдаване под наем на имот, не е никаква изненада защо пазара на имоти се движи само от купувачи, принудени да закупят жилище и тотално липсват покупки с цел инвестиция.